Grand Prix Zóna weboldal adatkezelési irányelvei

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Grand Prix Zóna (a továbbiakban: Adatkezelő) több magánszemély által üzemeltetett weboldal. A weboldal tulajdonosa Száraz Szilárd, adószámmal nem rendelkező magánszemély (a továbbiakban: Tulajdonos) mint adatkezelésért felelős, magára és a weboldal többi szerkesztőjére nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az oldal tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti (magyar) jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek ezen a weboldalon.

A Adatkezelő továbbá fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az olvasói, támogatói közönségét.

Az Adatkezelő elkötelezett olvasóinak és támogatóinak (a továbbiakban: Támogatók) személyes adatai védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési jogaiknak tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tulajdonos és az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben kérdése lenne jelen irányelveinkhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, az info@grandprixzona.hu e-mail címre, és az Adatkezelő ezt követően megválaszolja kérdését, legkésőbb 8 munkanapon belül.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt, a személyes adatokkal együtt a hozzájárulás visszavonásáig tárolja.

1. Tulajdonos:
Név: Száraz Szilárd, adószám nélküli magánszemély
E-mail cím: szilardszaraz@gradprixzona.hu

Adatkezelés helye:
2. Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Grand Prix Zóna anyagi támogatása

Az Adatkezelő tájékoztatja a Támogatókat, hogy a személyes adatok forrásának a névelőtag, vezetéknév, keresztnév, vagy amennyiben a Támogató keresztnév helyett becenevet ad meg, úgy a becenév és az elektronikus levélcím tekintetében közvetlenül az Támogató, míg a ténylegesen teljesített Támogatás összege és a teljesítés napja tekintetében a személyes adatnak az Adatkezelő irányába közvetlen forrása a fizetési rendszer működtetője, vagy az Adatkezelő pénzforgalmi jelzőszámát működtető hitelintézet, tekintettel, hogy ezen, utóbbi adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül a Támogatótól kapja a fizetési és utalási rendszerek sajátosságai okán.

Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja a Támogatókat, hogy a megjelenő bankszámlaszám a Tulajdonos kezelése alatt áll. Felhívjuk a Támogatók figyelmét, hogy minden befolyt összeg az Adatkezelő tevékenységéhez kerül felhasználásra, azt a Tulajdonos teljes mértékben a weboldal fejlesztéséhez, fenntartásához és működtetéséhez hasznosítja. A Tulajdonos az Adatkezelőn keresztül a Támogatók által jutatott összegek felhasználását illetően, amennyiben azt a Támogató igényli, tájékoztatást ad. 

Abban az esetben, ha a Támogatást közös bankszámláról, vagy közös, esetleg társkártyáról teljesítik, és így az Adatkezelőhöz több névelőtag, vezeték- és keresztnév, vagy több elektronikus levélcím kerül, Adatkezelő az Támogató ellenkező jelzéséig vélelmezi, hogy a személyes megadásakor minden Támogató jelen volt és adatait minden Támogató saját maga személyesen adta meg a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek ismeretében, valamint a kitöltött jelölődobozok kitöltése is minden Támogató akaratával történt meg.

Amennyiben egy személyként azonosítható névhez több elektronikus levélcím kerül megadásra, az Adatkezelő az összes megadott elektronikus levélcímet az Támogató elektronikus levélcímének tekinti.

Amennyiben több személyként azonosítható, több névhez egy vagy több elektronikus levélcím kerül megadásra, úgy az elektronikus levélcímeket a személyként azonosítható nevekkel azonos sorrendben rendeli hozzá az Adatkezelő a Támogatóhoz.

Abban az esetben, ha valamely személy más Támogató személyes adatát adja meg a sajátjaként, de ezt nem jelzi és erről ekképp az Adatkezelő nem értesül, úgy az Adatkezelő a tényleges Támogató jelentkezéséig vélelmezi, hogy a személyes adat forrása a Támogató és a Támogató a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal egyetért, ezen vélelem megdőlésének napján pedig visszavonhatatlanul törli az Adatkezelő a személyes adatokat rendszereiből. A jelen bekezdés szerinti vélelem elsősorban a Támogató által írásban, legalább elektronikus levél útján küldött üzenettel dönthető meg.

Abban az esetben, ha valamely személy – kivéve a fizetési szolgáltatókat és a Tulajdonos pénzforgalmi jelzőszámát vezető hitelintézetet – más Támogató adatait úgy adja meg, hogy jelzi, hogy ekképp az adat forrása nem a Támogató, úgy az így megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem tárolja, ilyen adaton adatkezelést nem végez, azokat késedelem nélkül, a jelen bekezdés szerinti körülmény észlelésének napján visszavonhatatlanul törli rendszereiből.

Az Adatkezelő egyben tájékoztatja a Támogatókat, arról, hogy a jelen tájékoztató Támogató részéről való elfogadása, a Támogató részéről nyilatkozatnak minősül arra vonatkozóan, hogy 16. életévét betöltötte, vagy amennyiben 16. életévét nem töltötte be, úgy a Tájékoztató elfogadására vonatkozóan törvényes képviselője hozzájárulásával rendelkezik.

Egyedi banki átutalás esetén a forrásszámla számának az Adatkezelő/Tulajdonos irányába közvetlen személyes adatforrásnak az Adatkezelő pénzforgalmi jelzőszámát vezető hitelintézet minősül, aki a forrásszámla adatát a vonatkozó jogszabályok szerint közli az Adatkezelővel a Támogatás banki paraméterei alapján, a Támogatás beérkezését követően (számlakivonat).

Az Adatkezelő egyben tájékoztatja az Támogatókat, hogy a jelzett személyes adatainak megadása (kivéve egyedi banki átutalással teljesített Támogatás esetén a forrásszámla száma) az ÁSZF-ben szabályozott támogatási szerződés megkötésének előfeltételét képezi. Amennyiben a Támogató a jelzett személyes adatokat nem adja meg és a jelen Tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el a honlapon erre rendszeresített jelölőablak kitöltésével, úgy támogatási szerződés nem köthető az Támogatóval.

 

A Támogatás nyújtásakor a támogató személy önkéntesen vezetéknevét és keresztnevét, vagy keresztneve helyett szintén saját döntése szerint becenevét, elektronikus levélcímét és a Támogatás módját és összegét adja meg. 

Amennyiben a Támogató a Támogatás nyújtásához egyedi banki átutalással teljesíti, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóval is felhívja a Támogatót arra, hogy az egyedi utalás során, az utalási közleményben adja meg elektronikus levélcímét.

Egyedi banki utalással teljesített Támogatás esetén tehát az Támogató által az egyedi banki utalás során megadott adatok közül a Támogatást teljesítő személy egyedi banki utalásban megjelölt névelőtagja, vezetékneve és keresztneve, továbbá amennyiben megadásra került az elektronikus levélcím, úgy ez a személyes adat és a teljesített Támogatás összege és a teljesítés időpontja kerül az Adatkezelő által eltárolásra.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő az utalás teljesüléséig eltárolja és a Támogatás tényleges teljesítését követően, vagy a teljesítés sikertelensége esetén azokat törli a saját adatbázisából.

 

3.2. Technikai adatok

Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
 • pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Grand Prix Zóna weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Grand Prix Zóna weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Grand Prix Zóna információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

E-mailes megkeresés

Kapcsolatfelvétel a látogatóval

A látogató hozzájárulása

Visszavonásig

Anyagi támogatás

A weboldal fejlesztése

A látogató hozzájárulása

Az utalás teljesüléséig

Weboldal analitika

Látogatói statisztikák elemzése

A látogató hozzájárulása

26 hónap

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakjában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Grand Prix Zóna rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Grand Prix Zóna fér hozzá.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

7.1. Analitikai szolgáltatást biztosító cég

A Weboldal használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni. Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.
Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását.

7.2. Hirdetéseket biztosító cég

A Grand Prix Zóna weboldalon hirdetések jelennek meg, melyeket a Google Adsense hirdetési rendszere biztosít. A Google Adsense a felhasználók adatai alapján a leginkább releváns hirdetéseket jeleníti meg, ehhez adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó látogatókról.

Amennyiben van fiókja a Google-nél, akkor a Google a követésből nyert adatokat egyesítheti is.

A Google általi adatkezelésről pontos információkat a következő linken talál: https://www.google.com/adsense/start/, a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt tekintheti meg: www.google.com/privacy/ads/.

A Google Tools alkalmazása az Ön beleegyezése alapján történik az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a https://adssettings.google.com linkre kattintva. A visszavonás csak arra az eszközre és arra a webböngészőre vonatkozik, amelyen azt megtették, adott esetben kérjük, ismételje meg a műveletet az összes eszközön. Ha Ön törli az opt-out sütit, ismét kérés jelenik meg az adattovábbításba való beleegyezésére.

Ezen túlmenően megfelelően konfigurálhatja böngészőjét, hogy harmadik fél hirdetéseit megakadályozza. Ez megfelelő plug-in segítségével is lehetséges, amit a szokásos webböngészőkhöz a https://support.google.com/ads/answer/7395996 címről kell letöltenie és telepítenie, a Google követést tartósan megakadályozza.

A Google Adsense adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

http://www.google.com/adsense

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Közzétéve: 2021. 09. 27.